Sprawozdanie Fundacji za rok 2019 !!!

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

 

Szanowni Państwo!

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji Polska Pomoc pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.

Odpis KRS – otwórz

RADA FUNDACJI
1. Krystyna Sadolewska – Przewodnicząca Rady
2. Rafał Średziński – Wiceprzewodniczący Rady
3. Krystyna Wawrzyńska – Sekretarz Rady

ZARZĄD FUNDACJI
1. Piotr Jankowski – Prezes Zarządu
2. Katarzyna Siemieniuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
3. Irena Konon – Sekretarz Zarządu Fundacji

FUNDACJA POLSKA POMOC jest organizacją pozarządową powołaną w  2010 roku.

Celami Fundacji są:

 1. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących w Polsce i poza jej granicami;
 2. Działalność w zakresie pomocy społecznej, tj.:
  a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności: dzieciom i młodzieży, osobom starszym, bezdomnych, chorym, ofiarom klęsk żywiołowych, uchodźcom i migrantom oraz osobom przeżywającym inne trudności życiowe;
  b) prowadzenie i finansowanie dziennych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczo-leczniczych;
  c) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym, medycznym i oświatowym;
 3. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Polski i spoza jej granic;
 4. Działalność na rzecz Polaków i Polonii poza granicami Polski, tj.;
  a) opieka i wspieranie w sprawach oświaty, dziedzictwa, kultury, zdrowia oraz obrony praw polskiej mniejszości narodowej;
 5. Działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego Polski oraz jej sąsiadów.
 7. Ochrona, rozwój, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego w Polsce i poza granicami Polski.
 8. Zachowanie i upowszechnianie wiedzy oraz pamięci o tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej oraz pamięci o ofiarach wojny, okresu powojennego i systemów totalitarnych z terenów byłej i obecnej Rzeczypospolitej oraz Europy.
 9. Wspieranie i rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz między różnymi narodami i grupami etnicznymi.
 10. Pogłębianie wiedzy o Polsce, Polonii i emigracji.
 11. Inicjowanie i realizację zadań wspierających Polaków z zagranicy oraz Polonię w zakresie zdobywania wykształcenia w Polsce oraz rozwijania kompetencji językowych i obywatelskich.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie pomocy humanitarnej;
2. Organizowanie i finansowanie:
a) zbiórek i imprez publicznych,
b) współpracy z podmiotami gospodarczymi;
3. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
4. Tworzenie, prowadzenie i finansowanie placówek o charakterze opiekuńczo-wychowawczo-leczniczym;
5. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ośrodkach polskich i zagranicznych;
6. Zakup leków i środków medycznych;
7. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
8. Pomoc finansową i rzeczową;
9. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych i konferencji;
10. Fundowanie stypendiów,
11. Finansowanie i realizację inwestycji polegających na budowie i modernizacji placówek opieki zdrowia, pomocy społecznej i  wsparcia kulturalnego.

STATUT FUNDACJI POLSKA POMOC

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Polska Pomoc”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Piotra Jankowskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra Sebastiana Lussa z Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16 dnia 23 czerwca 2010 r. repertorium A numer 7985/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Białystok

§ 4.

 1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja prowadzi działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) wraz z późniejszymi zmianami.
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa §7 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6.
Fundacja może ustanowić odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.
Celami Fundacji są:

 1. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących w Polsce i poza jej granicami;
 2. Działalność w zakresie pomocy społecznej, tj.:
  a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności: dzieciom i młodzieży, osobom starszym, bezdomnych, chorym, ofiarom klęsk żywiołowych, uchodźcom i migrantom oraz osobom przeżywającym inne trudności życiowe;
  b) prowadzenie i finansowanie dziennych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczo-leczniczych;
  c) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym, medycznym i oświatowym;
 3. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Polski i spoza jej granic;
 4. Działalność na rzecz Polaków i Polonii poza granicami Polski, tj.;
  a) opieka i wspieranie w sprawach oświaty, dziedzictwa, kultury, zdrowia oraz obrony praw polskiej mniejszości narodowej;
 5. Działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego Polski oraz jej sąsiadów.
 7. Ochrona, rozwój, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego w Polsce i poza granicami Polski.
 8. Zachowanie i upowszechnianie wiedzy oraz pamięci o tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej oraz pamięci o ofiarach wojny, okresu powojennego i systemów totalitarnych z terenów byłej i obecnej Rzeczypospolitej oraz Europy.
 9. Wspieranie i rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz między różnymi narodami i grupami etnicznymi.
 10. Pogłębianie wiedzy o Polsce, Polonii i emigracji.
 11. Inicjowanie i realizację zadań wspierających Polaków z zagranicy oraz Polonię w zakresie zdobywania wykształcenia w Polsce oraz rozwijania kompetencji językowych i obywatelskich.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie pomocy humanitarnej;
 2. Organizowanie i finansowanie:
  a) zbiórek i imprez publicznych,
  b) współpracy z podmiotami gospodarczymi;
 3. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 4. Tworzenie, prowadzenie i finansowanie placówek o charakterze opiekuńczo-wychowawczo-leczniczym i polonijnym;
 5. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ośrodkach polskich i zagranicznych;
 6. Zakup leków i środków medycznych;
 7. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
 8. Pomoc finansową i rzeczową;
 9. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, sportowych i konferencji;
 10. Fundowanie stypendiów;
 11. Finansowanie i realizację inwestycji polegających na budowie i modernizacji placówek opieki zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia kulturalnego, w tym placówek polonijnych.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w formie tradycyjnych i elektronicznych mediów oraz centrów informacyjnych.
 13. Organizowanie i wspieranie tradycyjnych i nowoczesnych technik oświatowych, spotkań, warsztatów, kursów, szkoleń, platform edukacyjnych, zajęć, przeglądów, festiwali, zawodów i innych działań.
 14. Działalność naukową, badawczą oraz prowadzenie działań na polu etnograficznym, społecznym oraz nauk humanistycznych.

§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 zł (dziesięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania

§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.
Majątek Fundacji pochodzić będzie:

 1. ze zbiórek i imprez publicznych,
 2. z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych o prawnych,
 3. wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego ,
 5. odsetek bankowych,
 6. nawiązek orzekanych przez sądy,
 7. z pozostałości funduszy z indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
 8. dochodów z działalności gospodarczej.§ 13.
  Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 14.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 16.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI
§ 17.
Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

§ 18.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
  Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków jest nieokreślona.
 3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
  a) z chwilą doręczenia mu pisma o jego odwołaniu z Rady Fundacji,
  b) z chwilą doręczenia przez niego Zarządowi Fundacji pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji
  c) z chwilą jego śmierci.

§ 19.
Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej dwóch członków.

§ 20.
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 21.
Rada wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 22.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e-adres wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub za pomocą faxu na numer wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.

§ 23.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 24.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 25.
Do Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33, 40, 43, 45, i 46 niniejszego Statutu.

§ 26.
Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 27.
Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 28.
Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 29.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 30.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 31.
Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji,
 6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.§ 32.
  Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Doradców, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 33.
Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 34.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 35.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji,
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać każdy członek Zarządu Fundacji.


Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 36.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi z wyłączeniem koncesjonowanych oraz wymagających odrębnych zezwoleń,
2. usług transportowych, komputerowych, introligatorskich, czyszczenia pomieszczeń, usług marketingowych, reklamowych i wydawniczych,
3. pośrednictwa, usług hotelarskich-krótkotrwałych, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc do ustawiania namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenia w obrębie obiektu usług z tym związanych,
4. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach,
5. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 37.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 38.
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie nie wyodrębnionej. Fundacja może tworzyć inne osoby prawne, w tym spółki prawa handlowego, może nabywać udziały lub akcje spółek.


Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 39.
Statut Fundacji może zostać zmieniony. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów fundacji.

§ 40.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 42.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 43.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 44.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 45.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 46.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

§ 47.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy w Białymstoku.